โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางปฏิรูปท้องถิ่นเดินหน้าประเทศไทย ครั้งที่ 2

  
     สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่เชียงใหม่ จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางปฏิรูปท้องถิ่นเดินหน้าประเทศไทย ครั้งที่ 2 เพื่อรวบรวมแนวทางการในการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางปฏิรูปท้องถิ่นเดินหน้าประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดโดยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2557 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบและเข้าใจกระบวนการปฏิรูปท้องถิ่น ร่วมอภิปรายเสนอความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญที่ต้องปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้สามารถตอบสนองประชาชนตามเจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจการปกครอง โดยข้อคิดเห็นในโครงการนี้ จะมีการรวบรวมเป็นแนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประกอบการพิจารณากำหนดเป็นประเด็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นต่อไป
โครงการดังกล่าว กำหนดจัดใน 4 ครั้ง ครั้งแรกที่จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดระยอง
 
18 กันยายน 2557 , 16:26 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่