กว่า 200 หมู่บ้านและ 400 อาศรมในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5

  
     กว่า 200 หมู่บ้านและ 400 อาศรมในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขณะที่จังหวัดเตรียมขับเคลื่อนให้ครบทั้ง 2666 หมู่บ้าน
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีเจ้าคณะอำเภอ นายอำเภอ ปลัดอำเภอและตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อร่วมกันวางแผนปฏิบัติการโครงการดังกล่าว พร้อมส่งมอบใบสมัครและแบบรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปแจกจ่าย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อความสงบร่มเย็นของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งของคนในประเทศ ประชาชนใช้หลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าให้ให้ทั้ง 2,666 หมู่บ้านจากกว่า 200 ตำบลในทุกอำเภอ เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 หรือหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ทั้งนี้จะต้องเป็นไปอย่างสมัครใจและใช้หลักการทำงานเชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน แนวทางเดียวกับการลด ละ เลิก อบายมุข โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้เผยแพร่ มีนายอำเภอเป็นแม่งานหลักและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ
ล่าสุดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำคู่มือสำหรับปฏิบัติให้แต่ละอำเภอ พร้อมใบสมัครให้แต่ละอำเภอ ไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละแห่ง เช่น รถด่วนขบวนพิเศษ ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบแก่จังหวัดอื่น โดยจะมีการมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 กลุ่มแรกให้แก่ตัวแทนกว่าสองร้อยหมู่บ้านและกว่า 400 อาศรม โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นองค์ประธานมอบ โดยจะมีคณะทำงานลงพื้นที่ประเมินผลเป็นระยะ
 
18 กันยายน 2557 , 16:30 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่