โครงการคืนความสุขให้เชียงใหม่ คืนน้ำใสให้น้ำแม่ข่า

  
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดโครงการคืนความสุขให้เชียงใหม่ คืนน้ำใสให้น้ำแม่ข่า เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่วมดูแลรักษาแห่งน้ำร่วมกัน
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พันเอกโกศล ประทุมชาติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโครงการคืนความสุขให้เชียงใหม่ คืนน้ำใสให้น้ำแม่ข่า ณ บริเวณจุดบรรจบระหว่างคลองแม่หยวกใหม่และคลองแม่ข่า ชุมชนบ้านท่อ แขวงนครพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมดูแลรักษาแหล่งน้ำ ให้ลำน้ำสะอาดใช้ประโยชน์ได้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาคลองแม่ข่าเน่าเสียเป็นปัญหาหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับต้นๆ ต้องกำหนดในยุทธศาสตร์พัฒนาของจังหวัดให้ชัดเจน ภารกิจหนึ่งจากนี้ คือ การลงพื้นที่ต้นน้ำแม่ข่าที่อำเภอแม่ริม เพื่อเร่งนำสิ่งกีดขวางลำน้ำ เช่น การถมดินและผักตบชวาที่กีดขวางลำน้ำออก และจากนี้ต้องทำความเข้าใจกับชุมชนริมคลองแม่ข่าให้งดเว้นการปล่อยของเสียลงสู่ลำคลอง หรือ อาจต้องนำกฎหมายมาบังคับใช้แล้วแต่กรณี เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่าให้กลับมาใสสะอาด โดยไม่ต้องรองบประมาณ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมีอายุครบรอบ 720 ปี ในปี 2559 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันดังกล่าว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำมาโดยตลอด
 
19 กันยายน 2557 , 13:34 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่