คนเชียงใหม่กว่าร้อยละ 50 ชี้ สภาพแวดล้อมเมืองเชียงใหม่เริ่มเสื่อมโทรม เหตุเพราะการคมนาคมขยายตัว

  
     แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจ คนเชียงใหม่กว่าร้อยละ 50 ชี้ สภาพแวดล้อมเมืองเชียงใหม่เริ่มเสื่อมโทรม เหตุเพราะการคมนาคมขยายตัว แนะสร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อมแก่คนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันปัญหา
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ แม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นคนเชียงใหม่ทั้งที่อาศัยในเขตอำเภอเมืองและอำเภอรอบนอก จำนวน 684 ราย ในหัวข้อ “เชียงใหม่ Go Green” เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของคนเชียงใหม่ต่อปัญหาสภาวะแวดล้อมของเมืองและการเป็นเมืองสีเขียว โดยสำรวจความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2557 ผลการสำรวจพบว่า คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.04 เห็นว่าสภาพแวดล้อมเมืองเชียงใหม่เริ่มเสื่อมโทรม ขณะที่ความกังวลต่อปัญหาสภาพแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน พบว่า สูงสุดกังวลเรื่องคุณภาพอากาศที่ลดลง รองลงมากังวลเรื่องปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น การจัดเก็บ และการทำลายขยะ กังวลเรื่องการขาดแคลนพื้นที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม่ กังวลเรื่องมลภาวะทางเสียงจากการก่อสร้าง/สถานบันเทิง และกังวลเรื่องคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักที่ทำให้สภาพแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่เสื่อมโทรม อันดับ 1 เพราะการคมนาคมขยายตัวและปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น อันดับ 2 การขยายตัวของเมือง มีตึก/อาคารสูงที่เพิ่มขึ้น อันดับ การบริโภคที่เพิ่มขึ้น (ส่งผลต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและยากต่อการกำจัด) อันดับ 4 การขาดทัศนคติในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของคนเชียงใหม่ และอันดับ 5 ปริมาณต้นไม้ที่ลดลงและไม่มีการปลูกทดแทน ซึ่งคนเชียงใหม่ส่วนใหญ่เห็นว่าการสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่คนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองสีเขียว รองลงมา คือ เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยรณรงค์การปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้าน และสร้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นปอดของเชียงใหม่ วางแผนจัดผังเมืองให้ เหมาะสมต่อการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ และวางแผนด้านคมนาคม โดยเฉพาะการขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คนเชียงใหม่ยังเสนอแนะให้ เริ่มสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากเยาวชนเป็นอันดับแรก กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมควรเริ่มจากภายในชุมชนแต่ละชุมชนแล้วจึงขยายสู่ระดับอำเภอและจังหวัดเพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องของการดำเนินกิจกรรม
 
19 กันยายน 2557 , 14:38 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่