SIPA เชียงใหม่เตรียมจัดตั้งศูนย์ One Stop Service Software and Digital Content Center

  
     SIPA เชียงใหม่แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2558 เตรียมจัดตั้งศูนย์ One Stop Service Software and Digital Content Center บริการประชาชนภาคเหนือ
นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ รักษาการผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ SIPA สาขาเชียงใหม่ แถลงข่าวประจำปี 2557 ณ ร้านกาแฟ คาเฟ่ เดอ มิวเซียม ถึงสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมของ SIPA เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 และแผนยุทธศาสตร์สำหรับปีงบประมาณ 2558 มีการดำเนินโครงการอย่างหลากหลาย เช่น โครงการส่งเสริม SMEs ใช้ ICT ภาคเหนือ ซึ่ง SIPA ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน และสมาคม ATSMEs เชียงใหม่ จัดสัมมนา “ซอฟแวร์ไม่ใช้ไม่ตาย แต่น่าเสียดาย ถ้าไม่ได้ใช้” เพื่อให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นความสำคัญของการนำซอฟแวร์มาใช้ในกิจการ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ลดต้นทุน เพิ่มกำไร การสัมมนาดังกล่าวทำให้เกิดมูลค่าการเจรจาธุรกิจกว่า 10 ล้านบาทและมีผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มขึ้นกว่า 50 ราย นอกจากนี้ยังมีโครงการ Northern Digital Craft ที่ SIPA ร่วมกับผู้ประกอบการด้าน Digital Content ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้น โดยได้สำรวจ เยี่ยมชมความต้องการทางด้านการจ้างงาน Outsource ของญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงานด้าน Digital Content ของไทย เพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาผู้ประกอบการไทย โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ 10 รายร่วมดูงานและเจรจาธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2557
สำหรับแผนในปี 2557 จะมีโครงการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service Software and Digital Content Center โดยคาดว่าจะตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ โดยจะจัดพื้นที่ Co-working Space ห้องประชุม ส่วนแสดงผลงานด้าน Digital Content และบริการของ SIPA ส่วนของคลินิกซอฟแวร์ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในต้นปี 2558
 
19 กันยายน 2557 , 16:03 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่