งาน Road Show สินค้าเกษตร ในงาน Lanna Expo 2014 เริ่มขึ้นแล้ว

  
    งาน Road Show สินค้าเกษตร ในงาน Lanna Expo 2014 เริ่มขึ้นแล้ว นำเสนอสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ผ่านการคัดสรร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน ร่วมเปิดงาน Road Show สินค้าเกษตร ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ดำเนินโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มประจำปี 2557 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ผ่านสื่อในสังกัดทั้งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และสื่อกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนิยมบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชผักปลอดภัยและพืชเกษตรอินทรีย์ โดยมีสินค้าเกษตรที่ส่งเสริมหลัก 4 ชนิด คือข้าว ลำไย สมุนไพร และผักอินทรีย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร สร้างค่านิยมให้ประชาชนหันมาบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ ผักอินทรีย์ สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรร่วมรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการทำตลาดอันจะก้าวสู่ระดับสากลและรองรับประชาคมอาเซียน
กิจกรรมในงานมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยที่ผ่านการคัดสรร โดยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือ ข้าวไรซ์เบอรี่ที่ปลูกด้วยสายน้ำแร่แจ้ซ้อน ข้าวลืมผัว ลำไยอินทรีย์ สมุนไพรต่างๆ งานจัดระหว่าง 19-23 กันยายน 2557 บริเวณโถงนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและสแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
 
19 กันยายน 2557 , 17:10 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่