นางสาวอำพัน มยุรวรรณพงศ์ ชนะเลิศการประกวด PRD North Star

  
     นางสาวอำพัน มยุรวรรณพงศ์ ชนะเลิศการประกวด PRD North Star คลื่นลูกใหม่ดาวเด่นนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาดาวเด่นทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์สินค้าภาคเหนือ
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประกวด PRD North Star คลื่นลูกใหม่ ดาวเด่นนักประชาสัมพันธ์ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอนจัดโครงการดังกลายเพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs เพื่องรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และนำเสนอภาพลักษณ์สินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จัก สร้างความรู้สึกที่ดีและเป็นที่จดจำภาพลักษณ์สินค้าผลิตภัณฑ์ล้านนาให้สามารถยกระดับเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยได้จัดอบรมสื่อมวลชนและผู้ประกอบการ 2 รุ่น รวม 150 คนคัดเลือก 50 คนไปศึกษาดูงานเปรียบเทียบพื้นที่เป้าหมายเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคัดเลือกจนเหลือ 15 คนสุดท้ายประกวดกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวอำพัน มยุรวรรณพงศ์ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ รองชนะเลิศอันดับสองได้แก่นายพรชัย รอดอัมพร รองชนะเลิศอันดับสาม คือนายพงศธร พงศธัต และรองชนะเลิศอันดับสี่คือนางสาวตฤนวีร์ มุกลีมาศ ซึ่งนางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่กล่าวว่า ผู้ชนะและรองทั้งสี่อันดับจะได้เป็นตัวแทนผู้ประกอบการภาคเหนือในการนำเสนอสินค้า เพื่อสร้าง PRD Lanna Brand ในโอกาสต่อไป
ขณะที่ผู้ที่ชนะการประกวดทั้ง 5 คนจะไปรวมกับผู้ที่ชนะการประกวดอีก 5 คนในปีงบประมาณต่อไป และจะได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนด้วย
 
20 กันยายน 2557 , 18:31 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่