องค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

  
     องค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นสาขาต่าง ๆ 25 คน
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2557 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2558 เป็นปีเยาวชนสากล และให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่จะพัฒนาประเทศชาติในอนาคตและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม คณะรัฐมนตรี 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ งานดังกล่าวจัดเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีส่วนในการพัฒนา เพื่อให้เยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับเยาวชนและร่วมจัดกิจกรรม เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต
กิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2557 จำนวน 25 คน กิจกรรมรวมพลังเยาวชนไทยต้านภัยคอรัปชั่น ในวันที่ 21 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ เวลา 17.00 น. มีการแสดงนิทรรศการต่อต้านคอรัปชั่น การแสดงของเด็กและเยาวชน และมอบรางวัลสื่อออนไลน์ต่อต้านคอรัปชั่น
 
20 กันยายน 2557 , 18:32 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่