เปิดงานมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข

  
     เปิดตัวแล้วมหาวิชชาลัยดอนแก้ว ภายใต้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วและภาคีด้านการศึกษา เน้นการศึกษาทางเลือก มองว่าชีวิตกับการศึกษาเป็นส่วนเดียวกัน
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศน์ วะสี กรรมการบริหารมหาวิชชาลัยดอนแก้ว กล่าวในการปาฐกถาว่า มหาวิชชาลัยดอนแก้ว เป็นทางเลือกทางการศึกษา ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม การดำเนินการของมหาวิชชาลัยดอนแก้ว เน้นแนวคิดการศึกษาแบบพุทธ ที่ไม่มองแยกส่วน มองว่าชีวิตกับการศึกษาเป็นส่วนเดียวกัน ไม่เอาวิชาเป็นตัวตั้ง คำว่า วิชชา ตามพระพุทธศาสนา หมายถึง ปัญญา ซึ่งปัญญาสำคัญกว่าความรู้ ปัญญา คือ การรู้ทุกเรื่องอย่างเชื่อมโยงกัน ปัญญาทางพระพุทธศาสนา คือ รู้เท่าทันตัวเอง ลดการเห็นแก่ตัว เพราะฉะนั้น การดำเนินการของมหาวิชชาลัยดอนแก้ว จึงเป็นแนวทางที่จะเกิดสังคมอุดมปัญญา สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนได้
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก และให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด สามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นได้ การดำเนินการของมหาวิชชาลัยดอนแก้ว มีภาคีการศึกษาร่วมดำเนินการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และโรงพยาบาลนครพิงค์
 
22 กันยายน 2557 , 16:40 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่