การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลในเขตพื้นที่ 14 จังหวัด

  
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลในเขตพื้นที่ 14 จังหวัด มุ่งผู้ประกอบการทราบถึงกฎระเบียบมากขึ้น รองรับการเจริญเติบโตของตลาดฮาลาล และแข่งขันในตลาดโลกได้
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลในเขตพื้นที่ 14 จังหวัด เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาลของประเทศ ซึ่งจัดโดยสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตลาดอาหารฮาลาลโลกมีขนาดใหญ่ ด้วยประชากรมุสลิม 1,800 ล้านคน สร้างมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลไม่ต่ำกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ส่วนประเทศไทยแม้เป็นประเทศส่งออกแต่กลับมีส่วนแบ่งตลาดน้อย เนื่องจากเสียเปรียบด้านราคาสินค้าในการแข่งขันกับประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่ จึงจำเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีฮาลาล โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอาหารฮาลาล รองรับการเจริญเติบโตของตลาดฮาลาล และแข่งขันในตลาดโลกได้
ปัจจุบันทุกหน่วยงานในประเทศไทยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ฮาลาล แนวโน้มการส่งออกสินค้ามีมากขึ้น รัฐบาลให้ความสนใจและจัดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรก็ตาม แม้แนวโน้มการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีมากขึ้น แต่ยังจำเป็นต้องอบรมผู้ประกอบการด้านต่างๆ ให้ทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ ให้มากขึ้น
 
22 กันยายน 2557 , 16:40 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่