อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยในแหล่งท่องเที่ยว ภายในงาน Lanna Expo 2014

  
    ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยในแหล่งท่องเที่ยว ภายในงาน Lanna Expo 2014
นายกองชัย บุญอรณะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนาโดยการมีส่วนร่วมชุมชน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือ แต่มักปรากฏสถานการณ์ของภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น แม้จะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผชิญเหตุ แต่มักส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ห่างไกล แต่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งหากเกิดภัย จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของเชียงใหม่และประเทศไทย จึงต้องอบรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะให้ประชาชนด้วยการสร้างการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภัยพิบัติ เพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ รวมถึงการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางวาสนา วปินานนท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การอบรมดังกล่าวเพื่อสร้างองค์ความรู้ความตระหนัก จิตสำนึก วัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่อาสาสมัครในพื้นที่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พัฒนาศักยภาพ อปพร.เครือข่ายเฝ้าระวังและทีมกู้ชีพ กู้ภัยในการเผชิญสาธารณภัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวในการเผชิญเหตุ และการบัญชาการเหตุการณ์อย่างเป็นระบบ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตั้งทีมกู้ชีพกู้ภัยทุกตำบล โดยจังหวัดเชียงใหม่มี 198 ทีมในตำบลต่าง ๆ แต่บางตำบลยังมีอุปกรณ์ไม่ครบ จึงจำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน
 
22 กันยายน 2557 , 17:58 น. , อ่าน 1251  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่