ประชุมประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อร่วมพัฒนาการรับรองระบบงานสินค้าอาหารและเกษตรอาเซียน

  
     ประเทศไทย มีการขอรับการรับรองมาตรฐานด้านพืชปีละกว่า 150,000 ราย ขณะที่ด้านประมงและปศุสัตว์กว่า 25,000 ราย พม่า ลาว กัมพูชาและบรูไน ยังไม่มีหน่วยงานรับรอง ล่าสุดได้จัดประชุมประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อร่วมพัฒนาการรับรองระบบงานสินค้าอาหารและเกษตรที่จังหวัดเชียงใหม่
นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ประกอบด้วย พม่า ลาว กัมพูชาและบรูไนดาลุสซาลาม ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือร่วมวางแนวทางในการพัฒนาระบบรับรองงานภายใต้ข้อตกลง ASEAN MRA ด้านสินค้าเกษตรและอาหารยของอาเซียน เพื่อให้มีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลก โดยคณะทำงาน ASEAN Prepare Foodstuff Working Group(APFWG) ได้ร่างแนวทางการยอมรับข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้านสินค้าอาหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรับรองและถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีความพร้อมต่างกัน โดยร่าง MRA ที่อาเซียนจัดขึ้นยึดตามแนวทางมาตรฐานของ Codex และหลักการขององค์การการค้าโลก WTO กระบวนการดำเนินการของแต่ละประเทศต้องไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใสและไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้า ในส่วนของประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบรับรองมาตรฐาน ซึ่งมี 240 มาตรฐานใน 3 กลุ่มคือ มาตรฐานตัวสินค้า ระบบการผลิต เช่น มาตรฐาน GAP และข้อกำหนดทั่วไป เช่น ฮาลาล วินิจฉัยโรค โดยปีหนึ่งๆ จะมีองค์กรที่ผ่านการรับรองด้านพืช 150,000 รายและด้านปศุสัตว์และประมงกว่า 25,000 ราย ซึ่งภาคเหนือมีความโดดเด่นด้านผลไม้ เช่น ลำไย ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ
สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน มีอีก 4 ประเทศที่ยังอยู่ระหว่างการจัดตั้ง หรือยังไม่มีหน่วยงานรับรองระบบงานช่วยสนับสนุนของภาครัฐ การประชุมดังกล่าวคาดว่าประเทศสมาชิกจะได้รับข้อมูลที่มีความสำคัญต่อระบบการตรวจรับรอง สามารถใช้การรับรองการดำเนินการตามแนวทาง ASEAN MRA ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคและลดข้อจำกัดทางการค้าลงไปได้
 
22 กันยายน 2557 , 17:59 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่