มณฑลทหารบกที่ 33 จัดแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อกล่อมเกลาจิตใจเยาวชน ยึดมั่นในธรรมมะ และมีสมาธิในการเรียนการสอน

  
     พลตรีศรายุทธ รังษี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงาน Lanna Expo 2014 ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรร ด้วยการแสดงความสามารถในการฝึกฝนตนเอง ศึกษา ค้นคว้า สั่งสมจนเกิดภูมิปัญญาทางด้านหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถน้อมนำมาประมวลเป็นองค์ความรู้ จนสามารถท่องบทสวดมนต์ กล่อมเกลาจิตใจ ประพฤติปฏิบัติ ขัดเกลานิสัยเป็นคนดีของสังคมต่อไป โดยได้จัดประกวดระดับมัธยมศึกษา จำนวน 19 ทีม ระดับประถมศึกษาจำนวน 21 ทีม ซึ่งการสวดมนต์ ถือเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ และทำให้มีสมาธิดีขึ้น ส่งผลดีต่อการเรียนการสอนในห้องเรียนอีกทางหนึ่ง
ปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก จากสังคมเอื้ออาทร กลายเป็นยุคโลกาภิวัตน์ โดยผลการวิจัยพบว่าเด็กและเยาวชนส่วนมากมีสมาธิสั้น การสวดมนต์ช่วยสร้างสมาธิให้สามารถจดจำ และยังกล่อมเกลาจิตใจเยาวชนให้เป็นคนดีอีกด้วย
 
23 กันยายน 2557 , 15:51 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่