ภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองนิเวศน์

  
     ภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองนิเวศน์ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองเชียงใหม่น่าอยู่ พร้อมเปิดตัว 2 ชุมชนนำร่อง ชุมชนเกษตรอินทรีย์
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะตัวแทนสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม และอำเภอสะเมิง แถลงข่าวโครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองนิเวศน์(ECO-Village) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองเชียงใหม่น่าอยู่ พ.ศ. 2557 ณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้เลือกชุมชนต้นแบบจาก 25 ตำบล 25 อำเภอ เหลือ 2 อำเภอ ได้แก่ บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง และบ้านม่วงคำ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่นำร่องดำเนินโครงการ โดยมีจุดเด่น คือ การทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเชียงใหม่น่าอยู่ มีการทำการศึกษาวิจัย โดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากที่สุด
สำหรับพื้นที่นำร่อง 2 ชุมชน มีการปลูกผักอินทรีย์หลายชนิด เช่นที่อำเภอแม่ริม ปลูกถั่วแขก คะน้า พริกหวาน แตงกวา ซาโยเต้อินทรีย์ ส่วนพื้นที่อำเภอสะเมิง ปลูกข้าวกล้องดอย สบู่แชมพูสมุนไพร สมุนไพรท้องถิ่นแปรรูป หญ้าแฝกและกล้าไม้
 
23 กันยายน 2557 , 18:14 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่