ประกาศผลการแข่งขันรางวัลสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย เครื่องดื่มสมุนไพรล้านนา และผลิตภัณฑ์สมุนไพรขัดผิวล้านนา เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากล

  
     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวดแห่งดินแดนล้านนาไทย เครื่องดื่มสมุนไพรล้านนาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรขัดผิวล้านนา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในสถานประกอบการนวดและสปา ในปี 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ทำโครงการดังกล่าวเพื่อยกระดับมาตรฐานการนวดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนา ผลิตภัณฑ์ขัดผิวสมุนไพรล้านนาให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลโดยมีการประกวด 5 ประเภทได้แก่ นวดพื้นบ้านล้านนา นวดล้านนาเอ็กโซติก นวดล้านนาประยุกต์ เครื่องดื่มสมุนไพรล้านนา และผลิตภัณฑ์ขัดผิวสมุนไพรล้านนา
ชนะเลิศนวดพื้นบ้านล้านนา ได้แก่ SVG โรงเรียนนวดแผนไทย โดยสมาคมนวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่ ชนะเลิศนวดล้านนาเอ็กโซติก ได้แก่ ทีมฟ้าล้านนา ชนะเลิศประเภทนวดล้านนาประยุกต์ได้แก่ทีมศูนย์สุขภาพตำบลแม่ฮ้อยเงิน ชนะเลิศประเภทผลิตภัณฑ์ขัดผิวสมุนไพร ได้แก่ รติล้านนา สปา และ ชนะเลิศประเภทเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนา ได้แก่วิมานล้านนา จาก วิมานล้านนา สปา เชียงใหม่
 
24 กันยายน 2557 , 10:01 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่