รายงานพิเศษ การสร้างความเข้าใจในโรงเรียนด้อยโอกาส ให้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์

  
     รายงานพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนด้อยโอกาส ให้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ หลังพบว่าเด็กและเยาวชนที่ถูกล่อลวงส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการค้ามนุษย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานะเป็นจังหวัดต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางการค้ามนุษย์ มีปัญหาหลักที่สำคัญ คือ ปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการนำคนมาขอทาน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและหญิงจากไทยและพม่า ในปีที่ผ่านมามีคดีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากการรายงานสถิติการจับกุมและการจำแนกประเภทความผิด ประกอบกับการช่วยเหลือผู้เสียหายจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ พบว่า การแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลมีวิธีการที่หลากหลาย มีการนำเด็กและผู้หญิงมาค้าประเวณี โดยใช้สถานที่ โรงแรม เกสเฮ้าส์ เป็นสถานที่ให้บริการ ซึ่งผ่านการติดต่อจากนายหน้าที่ทำหน้าที่เป็นธุระจัดหา ซึ่งมีทั้งเด็กหญิง เด็กชาย และผู้หญิงที่ถูกนำมาเพื่อมาแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี ซึ่งเด็กหญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เป็นเด็กชนเผ่าและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากการนำคนมาขอทาน โดยมีพฤติการณ์เช่าเด็กชาย เด็กหญิง และผู้หญิงมาจากประเทศพม่า เพื่อนำมาขอทาน
นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่มีความเสี่ยงต่อการชักจูงสู่ขบวนการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการ เสริมสร้างความรู้สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชน ดำเนินการใน 2 กิจกรรม ได้แก่ การผลิตหนังสั้น และกิจกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์ในโรงเรียนด้อยโอกาสในอำเภอแม่อายและเชียงดาว ให้รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ รูปแบบการล่อลวงไปค้าประเวณี สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบของการจัดทำสื่อสร้างสรรค์ ที่เหมาะสมกับวัยเยาวชนและให้เข้าถึงสิทธิ ร่วมแจ้งเหตุเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนที่ถูกล่อลวงให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ เฉพาะปี 2556 มีจำนวนคดีการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 คดี เป็นค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีและการนำคนมาขอทาน มีผู้ต้องหา 12 คน มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 10 คน
 
24 กันยายน 2557 , 12:03 น. , อ่าน 1284  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่