องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จัดงานวันคนดีศรีดอนแก้ว

  
     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จัดงานพร้อมมอบโล่รางวัล วันคนดีศรีดอนแก้ว เพื่อแสดงพลังขับเคลื่อน "คนไทยใจอาสาทั้งแผ่นดิน"
นายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอแม่ริม พร้อมด้วย นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกันเปิดงาน "วันคนดีศรีดอนแก้ว" และพิธีมอบโล่รางวัล "คนดีศรีดอนแก้ว" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการคนไทยใจอาสา ประจำปี 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย หรือสมเด็จย่าพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ และเพื่อร่วมสนับสนุนในการเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลและองค์กรที่ได้รับโล่รางวัล รวมทั้งเพื่อให้ภาคีทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังขับเคลื่อน "คนไทยใจอาสาทั้งแผ่นดิน" อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้แม่ดูแลเอาใจใส่บุคคลในครอบครัว และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกให้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบโครงการ "คนไทยใจอาสา" เมื่อปี 2555 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ก็ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจัดงานในครั้งนี้ก็ได้มรการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดโครงการให้ยั่งยืนและต่อยอดโครงการนี้ให้เกิดนวัตกรรมดีๆ เช่น นวัตกรรม "ถั่วงอกความดี" นวัตกรรม "ต้นกล้าวัฒนธรรมจิตอาสา" ที่ได้ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น และแผ่ขยายกลุ่มคนทำดีให้แพร่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลมีจำนวน 14 คน ประกอบด้วย พระอาจารย์ธงชัย สุวรรณสิริ รองเจ้าอาวาสวัดบ่อปุ๊, นายประพันธ์ จอมนวล ประธาน ก.ธ.ต.ดอนแก้ว , นายสุมนต์ มอนไข่ ผอ.รร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ , นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หน.บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ , นายฉัตรมงคล ชัยวงค์ ประธานสภา อบต.ดอนแก้ว , นายวีระ ดอนดี อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 , น.ส.สุธีรัตน์ ไชยวรรณ ประธานบทบาทสตรี หมู่ที่ 8 , นายเชาว์ พงษ์ตะวัน สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ที่ 7 , นายมนัส ทับกล่ำ ประธานอนุกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ดอนแก้ว , นายสิริพงศ์ หินมาลัย อปพร.อบต.ดอนแก้ว หมู่ที่ 9 , นางศรีธร ก้านคำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ดอนแก้ว , นางวันเพ็ญ สิริมะโน อสมช.ด้านโรคไข้เลือดออก , น.ส.วนภาพร อึ้งตระกูล คกก.สภาเด็กและเยาวชน ต.ดอนแก้ว และนางศิรัญญา สุนทร หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดอนแก้ว
 
25 กันยายน 2557 , 13:16 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่