ผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้มาร้องเรียนมากที่สุด คือ เรื่องการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่ามากที่สุด รองลงมา คือ การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ และข้อพิพาทในเรื่องที่ดิน
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงความคืบหน้าผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ว่า มีผู้มาใช้บริการช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2557 มีจำนวน 148 ราย โดยมาขอรับบริการมากที่สุด คือ งานบริการชำระค่าน้ำประปา รองลงมา คือ งานให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจประกันภัย และงานบริการชำระค่าไฟฟ้า ในส่วน Call Center 1567 ที่เป็นสายด่วน 24 ชั่วโมง รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นมา มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 10 ราย ส่วนใหญ่เป็นการร้องเรียนในเรื่องทั่วไป และเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ
สำหรับสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 กันยายน 2557 มีจำนวน 512 เรื่อง ผ่านช่องทางการยื่นร้องเรียนโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 267 เรื่อง และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33 จำนวน 242 เรื่อง เป็นการร้องเรียนเรื่องการการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.17 รองลงมา คือ การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐและข้อพิพาทในเรื่องที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ โดยได้ดำเนินการยุติแล้ว จำนวน 201 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไข จำนวน 311 เรื่อง นอกจากนี้ จังหวดเชียงใหม่ยังได้เตรียมจัดมหกรรมรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยจะเชิญหัวหน้าส่วนราชการจากส่วนกลาง ส่วนราชการระดับเขตที่ตั้งหน่วยงานในจังหวัด และส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ทุกหน่วยงานมาให้บริการมารับข้อร้องเรียนและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
 
26 กันยายน 2557 , 10:48 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่