ชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ไม่มั่นใจคุณภาพอาหารสดและคุณภาพอาหารปรุงสำเร็จที่ขายในจังหวัดเชียงใหม่

  
     แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจ ชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ไม่มั่นใจคุณภาพอาหารสด และคุณภาพอาหารปรุงสำเร็จที่ขายในจังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังเชื่อว่าเชียงใหม่จะสามารถเป็นเมืองเกษตรสีเขียวได้
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้(แม่โจ้โพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 760 ราย ในหัวข้อ “เชียงใหม่ อาหารปลอดภัย” ผลการสำรวจ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.76 ชาวเชียงใหม่ไม่มีความเชื่อมั่นและไม่แน่ใจในคุณภาพของอาหารสดที่จำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากไม่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตและแหล่งจัดจำหน่าย ไม่ทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และไม่มั่นใจในกระบวนการผลิต โดยสิ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยของอาหารสดที่จำหน่าย ต้องมีตรารับรองคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐที่น่าเชื่อถือ ต้องทราบถึงแหล่งที่มาของอาหาร ต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ มีฉลากที่ระบุรายละเอียดของอาหารที่ชัดเจน และมีแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ
เมื่อสอบถามถึงคุณภาพความปลอดภัยของอาหารปรุงสำเร็จที่จำหน่าย พบว่า ชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.37 ไม่มีความเชื่อมั่นและไม่แน่ใจในคุณภาพ โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากไม่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตและแหล่งจัดจำหน่าย ไม่ทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบและไม่มั่นใจในกระบวนการทำอาหาร โดยสิ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยต้องมีภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูถูกสุขลักษณะของสถานที่ /อุปกรณ์/ผู้ปรุงอาหาร ต้องทราบถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการปรุงอาหาร และต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพ/ความปลอดภัยจากหน่วยงานภาครัฐที่น่าเชื่อถือ และเมื่อสอบถามชาวเชียงใหม่ว่าทราบหรือไม่ว่าเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 6 จังหวัดนำร่อง โครงการเมืองเกษตรสีเขียวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.84 ไม่ทราบ อย่างไรก็ตามชาวเชียงใหม่ร้อยละ 82.74 เชื่อว่าจังหวัดเชียงใหม่จะสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวได้ โดยให้เหตุผลว่า เชียงใหม่มีพื้นฐานด้านการทำการเกษตรที่ปลอดภัย แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร ประชาชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง
 
28 กันยายน 2557 , 13:25 น. , อ่าน 1148  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่