สื่อมวลชนศึกษาดูงานภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

  
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม เพิ่มพูนมูลค่าการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นำสื่อมวลชน มัคคุเทศก์ ผู้แทนสภาวัฒนธรรมและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.) จำนวน 60 คน ศึกษาดูงานภาพลักษณ์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2557 โดยได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาโบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อให้นำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ตามโครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากเห็นว่า หาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วในแต่ละท้องถิ่นมาสร้างคุณค่า ส่งเสริมกิจกรรมที่นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ก็จะเป็นการเพิ่มพูนมูลค่าการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มอบภารกิจตามยุทธศาสตร์ประเทศ ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จากการยกระดับแหล่งโบราณสถานให้เป็นพื้นที่วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่มีชีวิต โดยการใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นทุนโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ร่วมดำเนินการและได้รับประโยชน์
 
28 กันยายน 2557 , 13:52 น. , อ่าน 1153  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่