คณาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มช รวมตัวเคลื่อนไหวคัดค้านร่างพระราชบัญญัติยาใหม่

  
     คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุร่างพระราชบัญญัติยาใหม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ล่าสุดคณาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มช.รวมตัวเคลื่อนไหวคัดค้าน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ... ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว คณาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้รวมตัวเคลื่อนไหวคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ เนื่องจากเห็นว่าจะส่งผลกระทบกับประชาชน โดยที่คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดเสวนาเรื่อง พ.ร.บ.ยา ประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างไร และร่วมกันลงนามคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ยา โดยกล่าวว่าสาระสำคัญในหมวดยาอันตรายที่เปลี่ยนนิยามใหม่ เป็นยาที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ หมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สามารถเป็นผู้จ่ายยาได้เองทั้งสิ้น จากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายยาโดยเภสัชกรเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามหลักสากล เพราะเภสัชกรเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องยาโดยเฉพาะ เพื่อจะสามารถพิจารณาสั่งจ่ายยาที่ถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นหากมีการจ่ายยาโดยไม่ผ่านเภสัชกร อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ประชาชนที่จะได้รับยาไม่เหมาะสม หรืออาจบริโภคยาที่เกินความจำเป็น และนำไปสู่อันตรายได้ ดังนั้นจะได้รวบรวมรายชื่อเพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ร่วมกับเครือข่ายเภสัชกรรมทั่วประเทศต่อไป
ทั้งนี้การเปิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นสามารถจ่ายยาอันตรายได้ โดยไม่ต้องมีใบสั่งยา จะยิ่งทำให้ประชาชนเสี่ยงมากขึ้น เพราะใครก็สามารถขายยาหรือส่งมอบยากลุ่มนี้ให้กับผู้ป่วยได้ เป็นช่องโหว่ที่ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องการใช้ยาพร่ำเพรื่อ การใช้ยาไม่สมเหตุสมผล การขาดแคลนยาที่จำเป็น และปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
 
29 กันยายน 2557 , 15:37 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่