สถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่

  
     โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำไหลเข้าในเขื่อนน้อย พร้อมเร่งวางแผนเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่ใกล้จะถึง ซึ่งอาจรุนแรงกว่าทุกปี
นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง ขณะนี้ มีปริมาณน้ำ 166 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด มีปริมาณน้ำ 45.7 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้ำไหลเข้ามาในเขื่อนน้อยมาก น้อยกว่าปี 2541 ที่เคยมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยที่สุด ต้องมีการเฝ้าระวังภัยแล้งที่ใกล้จะถึงในระดับมากที่สุด ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกในปีนี้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 20 ทางชลประทานเชียงใหม่ จึงได้วางมาตรการเร่งด่วนเตรียมรับมือ ได้แก่ ให้เกษตรกรวางแผนการปลูกพืชให้เหมาะสม ทำการสำรวจพื้นที่เสียงภัยแล้งซ้ำซาก สำรวจแหล่งน้ำขนาดเล็กในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ และแจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในลำน้ำปิงว่า จะได้รับผลกระทบอย่างมาก
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า สำหรับแผนการจัดสรรน้ำของสำนักชลประทานที่ 1 จะมีการจัดสรรน้ำอุปโภค บริโภคไว้ใช้ในเขตเมือง 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลงร้อยละ 40 ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมด จัดสรรน้ำไว้เพื่อรักษาระบบนิเวศ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร และเตรียมพร้อมสำหรับการใช้น้ำในเทศกาลต่างๆ เช่น ลอยกระทง สงกรานต์และน้ำในคูเมือง
 
29 กันยายน 2557 , 17:17 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่