มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมเชิงพุทธศาสนา

  
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมเชิงพุทธศาสนา มีนักวิชาการ 15 ประเทศร่วมประชุม
พระราชสิงหวรมุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ เจริญพรว่า ปี 2557 เป็นโอกาสที่ครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปี หนึ่งในกิจกรรมนั้นคือการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.ร่วมกับ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมเชิงพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2557 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเอาวิถีพุทธมาใช้ในการจัดระบบนิเวศน์ทางวัฒนธรรม น้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักปฏิบัติ โดยมีนักวิชาการด้านพุทธศาสตร์ ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จะนำเสนอผลงานในรูปแบบสัมมนา โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจากประเทศต่าง ๆ รวม 15 ประเทศ และมหาวิทยาลัย 10 แห่งในภาคเหนือของประเทศไทย นำเสนอองค์ความรู้งานวิจัยด้านพุทธศาสตร์ นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2557 จะมีการจัดงานฉลอง 30 ปี อดีต ปัจจุบันและอนาคต มีการนำเสนอผลงานในอดีต และปัจจุบัน การเสวนาวิชาการทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย 4 คณะ 12 สาขาวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีโครงการหลัก ๆ เช่น โครงการบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ซึ่งมีบัณฑิตอยู่ประจำอาศรมต่าง ๆ 4 จังหวัดภาคเหนือกว่า 40 อาศรม และโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกว่า 500 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
 
1 ตุลาคม 2557 , 10:51 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่