มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในภูมิภาค จัดงานวันครูโลก 5 ตุลาคม นี้

  
     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในภูมิภาค จัดงานวันครูโลก 5 ตุลาคม นี้ พบกับการแสดงผลงานทางวิชาการจากนักวิชาการ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียนและติมอร์เลสเต
ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมวันครูโลก เชิดชูเกียรติวิชาชีพครูระดับอาเซียน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพครูในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ตามเจตนารมณ์การกำหนดให้มีวันครูโลก ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของคุรุสภา โดยจะมีพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของครู
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการจากประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และประเทศติมอร์เลสเต การจัดกิจกรรมวันครูโลกครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวโดยจะถ่ายทอดสดพิธีเปิดการประชุมจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภามายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วย
 
1 ตุลาคม 2557 , 17:31 น. , อ่าน 1145  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่