องค์กร Time to Help ประเทศเยอรมันนี และองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมบริจาคเนื้อกุรบานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามหลักศาสนาอิสลาม

  
     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคเนื้อกุรบาน เนื่องในวันปีใหม่ตามหลักศาสนาอิสลาม ณ โรงเรียนวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมูลนิธิ Time to Help ประเทศเยอรมันนี ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 5 องค์กรร่วมนำเนื้อที่ทำอย่างถูกวิธีของศาสนาอิสลามมาแจกให้มแก่องค์กรรับบริจาคในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า บ้านพักคนชรา ทัณทสถานหญิงเชียงใหม่ และเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเอื้ออาทร ต่อกันของชาวมุสลิมโดย ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา เป็นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน การจัดกิจกรรมบริจาคเนื้อกุรบาน ดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน มีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นร่วมงานจำนวนมาก
 
6 ตุลาคม 2557 , 10:40 น. , อ่าน 1151  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่