ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับส่วนราชการ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับส่วนราชการ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ตั้งแต่ต้นปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมยึดหลักปฏิบัติค่านิยม 12 ประการ เป็นต้นแบบประชาชน
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่ได้รับมอบนโยบายจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้มีข้อสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหลายเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะการสั่งกำชับเรื่องของการบริหารจัดการ การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ในช่วงไตรมาสแรก เพื่อไม่ให้กระจุกตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ แต่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส อีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้เม็ดเงินไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยราชการในพื้นที่ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำเรื่องของค่านิยม 12 ประการ ที่จะต้องให้คนไทยทุกคน ยึดถือปฏิบัติ ให้สังคมเกิดความเข้มแข็งที่ยั่งยืน มีความรักสามัคคีปรองดอง มีการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบสัมมาอาชีพ ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้ามยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายหรือการใดที่มิชอบด้วยกฏหมาย โดยที่ส่วนราชการต้องเป็นต้นแบบที่ดี
 
6 ตุลาคม 2557 , 11:33 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่