ตัวแทนจากหลายภาคส่วนร่วมเวทีเสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูปภาคเหนือตอนบน

  
     ตัวแทนจากหลายภาคส่วนร่วมเวทีเสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูปภาคเหนือตอนบน นำเสนอใน 9 กลุ่ม เพื่อนำสู่การปฏิรูปของรัฐ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
เวทีเสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูปภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ มีตัวแทนองค์กรภาคส่วนต่างๆ ร่วมประชุม โดยมี 9 กลุ่ม ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระบวนการยุติธรรม ระบบเศรษฐกิจ เครือข่ายประชาชน การศึกษา เป็นต้น นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ซึ่งอยู่ในกลุ่มการศึกษากล่าวว่า จะเสนอให้มีการกระจายอำนาจ และงบประมาณให้สถานศึกษามากขึ้น ให้มีการจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัด โดยอยากให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติใหม่ ที่จะทำให้เกิดการกระจายอำนาจมาสู่จังหวัด สู่ท้องถิ่นมากขึ้น ทั้งนี้จากกรณีที่การศึกษาของไทยต่ำสุดในอาเซียน อยากให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทางการศึกษา ครอบครัว ศาสนา ชุมชน ท้องถิ่นต้องร่วมกันปฏิรูปเพื่อช่วยกันพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อสามารถเผชิญหน้าสู่โลก สู่อาเซียน ให้มีความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง ซึ่งต้องเร่งพัฒนาคุณภาพของคนให้เข้มแข็ง เด็กไทยต้องเตรียมพร้อม ที่ผ่านมา เด็กเรียนตามกระแส ยังไม่ค้นพบตัวเองว่ามีความรักหรือถนัดด้านใด ต้องพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่น การคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์
สำหรับเวทีดังกล่าวจัดโดยสำนักข่าวไทยพีบีเอส ใน 4 ภาคทั่วประเทศจำนวน 6 เวที เพื่อสื่อสารสู่สังคมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวความคิดเห็นของประชาชน นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในการวางแผนสื่อสารกับสังคมอย่างต่อเนื่องระยะต่อไป เป็นการสร้างพื้นที่ทางเลือก ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของทุกฝ่าย เพื่อร่วมเปลี่ยนผ่านสังคมไทย ออกจากปัญหาความขัดแย้ง รวบรวมข้อมูล นำเสนอ ต่อการปฏิรูปทั้งเชิงประเด็น และเชิงกลไกกระบวนการ มาสังเคราะห์เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อ การปฏิรูปของรัฐให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น สร้างบรรยากาศประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ภายใต้บริบทปัจจุบัน
 
6 ตุลาคม 2557 , 15:27 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่