เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากน้ำมันแพงจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ชะลอการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21

  
     เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากน้ำมันแพงจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ชะลอการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21 เพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางนิตยาพร สุวรรณชิน ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้เดือดร้อนจากน้ำมันแพงจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกรวมตัวชุมนุม เพื่อยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อประชาชนที่รวบรวมได้ ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ผ่านนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องให้มีการชะลอการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21 เนื้อหาในหนังสือดังกล่าวมีข้อความ ขอให้ชะลอการอนุมัติสัมปทานปิโตรเลียมรอบ 21 ไว้ก่อน เพื่อแก้ไขระบบการจัดสรรผลประโยชน์จากปิโตรเลียมในประเทศให้เกิดประโยชน์และความมั่นคงด้านพลังงานมากที่สุด โดยไม่กระทบสิทธิและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ขอให้แก้ไขระบบจัดสรรผลประโยชน์ด้านปิโตรเลียม โดยพิจารณาทบทวนระบบสัมปทาน ข้อดีของระบบแบ่งปันผลผลิตมาใช้เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการเทคโนโลยี และผลผลิตจริงด้านพลังงานให้มากที่สุด และความมั่นคงแท้จริงของรัฐและประชาชนในอนาคต ขอให้แก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมการเมือง เศรษฐกิจของประเทศ โดยคำนึงถึงสิทธิชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนและความมั่นคงด้านพลังงานของรัฐเป็นสำคัญ ทบทวนการให้อำนาจสำหรับบุคคลที่อาจเข้าข่าย Conflict of interest เกี่ยวกับพลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อขจัดปัญหาความไม่ไว้วางใจกันระหว่างประชาชน และภาครัฐ ขอให้มีความโปร่งใสด้านพลังงานแก่ทุกฝ่าย ทั้งปริมาณการผลิต ปริมาณการส่งออกและมูลค่าจริงที่เกิดจากการดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และตื่นตัวในการดูแลรักษาประโยชน์ท้องถิ่นและประเทศชาติ
 
22 ตุลาคม 2557 , 18:06 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่