งานวันตัดสินประกวดหนังสั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

  
     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดการตัดสินประกวดหนังสั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ "เยาวชนสร้างหนังร่วมต้านการค้ามนุษย์" ภายใต้โครงการสริมสร้างความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการค้ามนุษย์
นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมผลิตหนังสั้น ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -11 กันยายน 2557 มีนักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ และการผลิตหนังสั้น ซึ่งนักเรียนเป็นผู้คิดและทำการผลิตหนังสั้นเองทุกขั้นตอน มีทีมวิทยากรให้คำปรึกษาในกระบวนการผลิต โดยมีการอบรมกันที่บ้านพักทัศนาจร เชียงใหม่ มีหนังสั้นที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 5 เรื่อง มีขั้นตอนในการตัดสิน คือ การเผยแพร่ผลงานใน Facebook ของโครงการ และ Youtube เพื่อวัดผลการประกวดจากการกดถูกใจ โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ชื่อเรื่อง ปริศนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชื่อเรื่อง friendship รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ทีม 2 ชื่อเรื่อง หนี รางวัลชมเชย โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ทีม 1 ชื่อเรื่อง มาลัย และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชื่อเรื่อง The Last โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดที่โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
 
23 ตุลาคม 2557 , 14:37 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่