จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแต่งตั้งคณะทำงาน พร้อมยกร่างข้อปฏิบัติในการกำจัดขยะที่เป็นกระทง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแต่งตั้งคณะทำงาน พร้อมยกร่างข้อปฏิบัติในการกำจัดขยะที่เป็นกระทง ซึ่งได้สร้างปัญหาการจัดเก็บทุกปี
ก่อนสิ้นสุดการประชุม เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทงที่มีการลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บทุกปี เนื่องจาก กระทงเหล่านั้นจะไหลมากองกันบริเวณประตูน้ำที่ป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทับถมกันในลำน้ำปิงลึกลงไป 50-60 เซนติเมตร ประมาณปีละ 300 ตัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักชลประทานที่ 1 เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาดำเนินการกำจัดทุกปี แต่ยังพบปัญหาว่า การจัดการต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะจัดการหมดจนสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ส่งกลิ่นเหม็น และต้องมีการใช้รถเครนตักขึ้นเทลงบนรถบรรทุกเพื่อขนส่งไปยังบ่อขยะในความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างไกล จึงต้องมีการประชุมเพื่อหาแนวทางวางแผนการบริหารจัดการในระยะยาว โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุป คือ จากนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากการลอยกระทงในลำน้ำปิง มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ในลำน้ำปิงทุกแห่ง เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานสนับสนุน และให้สำนักชลประทานที่ 1 เป็นเลขาคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน โดยจะมีการยกร่างข้อปฏิบัติและประชุมกันอีกครั้ง เพื่อนำไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน ได้แก่ การแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่สนใจ นำวัสดุเหลือทิ้งในเทศกาลลอยกระทงเหล่านี้ ไปเป็นปุ๋ยหมัก โดยมีสำนักงานพัฒนาที่ดิน คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ
อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมการนำวัสดุเหลือทิ้งในเทศกาลลอยกระทงเหล่านี้ไปทำปุ๋ยหมัก ยังพบปัญหาว่ามีโลหะที่ใช้ในการประดิษฐ์กระทง ติดมากับกระทงด้วย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการคัดแยก แต่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขไว้บ้างแล้ว
 
24 ตุลาคม 2557 , 15:24 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่