เสวนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูประเทศ

  
     ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมเสวนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูประเทศ
นายชัยมงคล ไชยรบ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานเสวนาวิชาการ เรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรของประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด และครอบคลุมอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ จึงถือโอกาสนี้ในการ ปฏิรูปตัวเอง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในหมู่ประชาชน แสดงความพร้อมในการจัดระบบบริการสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งเตรียมกระจายอำนาจ นำสู่การปฏิรูปประเทศ เวทีดังกล่าวยังเป็นการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการนี้ผู้ร่วมประชุมได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส และเป็นคนดีของสังคม
ขณะที่นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือกล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมสนองนโยบายรัฐบาล ส่วนกระแสข่าวคลื่นใต้น้ำนั้น ไม่มีในพื้นที่ และการเมืองท้องถิ่นก็เป็นคนละส่วนกับการเมืองระดับชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลทุกประการ
 
24 ตุลาคม 2557 , 17:01 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่