ป.ป.ช.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบวชป่า 10,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

  
    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หล่อพระประธานและถวายผ้าจุลกฐิน
นายสมคิด ยังเยี่ยม นางนฤมล วสิกชาติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมบวชป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สร้างกุศลหล่อพระประธานและถวายผ้าจุลกฐิน โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เนื่องด้วย ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทำให้มีการใช้ทรัพยากรในอัตราที่สูงขึ้น ส่งผลโดยตรงกับทรัพยากรป่าไม้ ที่มีอยู่อย่างจำกัด ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 2 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งปลุกและปลูกจิตสำนึกเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาป่าจึงนำกิจกรรมบวชป่ามาผนวกกับประเพณีและวัฒนธรรมชาวล้านนาในครั้งนี้
 
26 ตุลาคม 2557 , 14:37 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่