องค์กรความร่วมมือเยอรมัน เตรียมศึกษาดูงานการแปรขยะเป็นไฟฟ้าที่อำเภอฮอดเชียงใหม่

  
     องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย เตรียมศึกษาดูงานการแปรขยะเป็นไฟฟ้าที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนา ด้วยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรเทคโนโลยี และความรู้ระหว่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ The Urban NEXUS
นางสาวศิริพร ตรีพรรัช ผู้จัดการงานประชาสัมพันธ์ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย (GIZ) ในฐานะผู้ดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานของเมืองในเอเชีย แจ้งว่า โครงการแผนพัฒนาและบูรณาการทรัพยากรเมือง ด้านน้ำ พลังงาน และอาหาร หรือ The Urban NEXUS ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเยอรมันและภูมิภาคเอเชีย ได้จัดการศึกษาดูงาน เรื่อง การฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและการผลิตพลังงานจากขยะแก่ผู้แทนจากเมืองซานตา โรซ่า และบากาประเทศฟิลิปปินส์ เมืองดานัง เวียดนาม และเพดาบารู อินโดนีเซีย ที่โรงฝังกลบและโรงไฟฟ้าจากขยะของบริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด หมู่ 7 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 และจะประชุมร่วมกับนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถึงประเด็นขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ วันละ 300 ตัน ที่จัดส่งเข้าไปกำจัดยังแหล่งดังกล่าว
การดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนา ด้วยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรเทคโนโลยี และความรู้ระหว่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการ The Urban NEXUS ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และดำเนินโครงการโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ผู้มาร่วมดูงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝังกลบขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และการดำเนินโครงการผลิตพลังงานจากขยะ ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำสัญญากับบริษัทเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยจำนวน 300 ตันต่อวัน โครงการนี้ทำให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจำนวน 2 กิโลวัตต์/ชั่วโมงต่อวัน และสามารถขายไฟฟ้าที่ผลิตได้อีกด้วย นอกจากนี้ร้อยละ 60 ของความร้อนซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซมีเทน สามารถใช้ในการอบพืชผลทางการเกษตร เช่น ลำไย และบุก โครงการผลิตพลังงานจากขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ ถือเป็นต้นแบบที่ดีในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ต่อไป
 
26 ตุลาคม 2557 , 18:15 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่