มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงาน RMUTL International Art Workshop 2014

  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระดมศิลปินเข้าร่วมโครงการปฏิบัติทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ RMUTL International Art Workshop 2014 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันยกร่างหลักสูตรให้นักเรียนสามารถเรียนวิชาพื้นฐานโดยมีโอกาสใช้ทักษะทางศิลปะควบคู่ไปด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีด้านบริหารยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ RMUTL International Art Workshop 2014 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติ ศิลปินอาวุโส อาจารย์ผู้สอนทางด้านศิลปะ ศิษย์เก่า และคณาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกว่า 120 คน เพื่อสร้างเครือข่าย พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม รองอธิการบดีด้านบริหารยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า การจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ต้องพัฒนาคุณภาพสมองให้มีความคิดสร้างสรรค์ และปัจจุบันได้พบอีกว่า วิชาพื้นฐานไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้สมองด้านศิลปะ จากนี้ จะต้องผลักดันให้มีการยกร่างหลักสูตรให้เด็กที่เรียนวิชาพื้นฐานมีโอกาสใช้ทักษะทางศิลปะควบคู่ไปด้วย เพราะปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าศิลปะได้เข้าไปแทรกซึมในชีวิตประจำวันมากมาย เช่น ศิลปะการตกแต่งอาหาร
รองอธิการบดีด้านบริหารยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า ในจังหวัดเชียงใหม่ ควรมีอาศรมศิลปะ ที่เป็นทั้งที่พัก มีฮอลออฟเฟรม เป็นที่ที่ศิลปินทั้งในและต่างประเทศมาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านศิลปะกันได้
 
27 ตุลาคม 2557 , 15:28 น. , อ่าน 1260  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่