กรมการปกครองจัดอบรม เพื่อพัฒนาแกนนำอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย

  
     กรมการปกครองจัดอบรม เพื่อพัฒนาแกนนำอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
นายดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแกนนำอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย และผู้ช่วยจ่าจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2558 มีบุคลาการจาก 16 จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมการปกครองได้มุ่งเน้นสร้างกลุ่มวิทยากรต้นแบบเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ชุมชน ท้องถิ่น โดยหัวใจสำคัญของการปลูกฝังแนวคิดและวิธีปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีหลักการเบื้องต้นที่สำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 4 ด้าน ได้แก่ การยึดหลักกฎหมาย ความมีเหตุผลและสันติวิธี ยึดหลักเสียงข้างมากที่ชอบธรรมและรับฟังเสียงข้างน้อย รับผิดและเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง ทั้งนี้หากสังคมระดับฐานรากมีความเข้าใจและมีความเข้มแข็งทางความคิดและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง ก็จะสามารถขยายผลไปสู่สังคมระดับที่ใหญ่ขึ้นต่อไป จะทำให้สังคมระดับประเทศมีความเข้มแข็ง คนในชาติมีความปรองดองและสามัคคีกันอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อการประพฤติ ปฏิบัติ และเข้าใจสิ่งที่ถูกที่ควร เพื่อสังคมที่ดี เกิดความสามัคคีปรองดอง ยอมรับเหตุผลโดยสันติวิธี โดยจัดเป็นครั้งแรกที่ภาคเหนือ ก่อนจะขยายผลไปยังภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ
นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังมีอีกหลายโครงการ เพื่อสร้างความสงบสุข สวยงาม ให้เกิดในบ้านเมือง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โครงการบ้านสวยเมืองสุข โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลงาน หนึ่งเดือน ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำของหมู่บ้านพัฒนากิจกรรมในหนึ่งเดือนให้มีหนึ่งผลงานเป็นต้น เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2557 ซึ่งถือว่าเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานกำนันคนแรกเมื่อปี รศ.111 เป็นระยะเวลากว่าร้อยปีแล้ว รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ดำรงธรรมให้ความเป็นธรรมกับประชาชน เป็นต้น
 
27 ตุลาคม 2557 , 18:55 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่