เสวนาทางวิชาการ รู้รักภาษาไทยสัญจร ภาษาถิ่นภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ราชบัณฑิตยสถาน จัดเสวนาทางวิชาการ รู้รักภาษาไทยสัญจร ภาษาถิ่นภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาทางวิชาการด้านภาษาถิ่นให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ราชบัณฑิตยสถาน จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ “รู้รักภาษาไทยสัญจร ภาษาถิ่นภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้” โดยจัดครั้งแรกที่ภาคเหนือ ระหว่าง 28 - 29 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงศ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานกล่าวว่า ราชบัณฑิตยสถานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเนื้อหาวิชาการด้านภาษาถิ่น 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ทั้งด้านวรรณกรรม พจนานุกรม สำนวนภาษิต และชุดแบบอักษรภาษาถิ่นมาได้ระยะหนึ่งแล้ว จึงเห็นควรรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการ และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นมาพัฒนางานวิชาการ ด้านภาษาถิ่นให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับบทบาทของราชบัณฑิตยสถานที่มีต่อภาษาถิ่นต่าง ๆ ด้วย จึงได้จัดสัมมนาดังกล่าว มีการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงการเสวนาตลอดงาน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกันทั่วประเทศ และยังได้บันทึกภาพและเสียงนำไปผลิตรายการสั้นสำหรับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ด้วย กิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักวิชาการในท้องถิ่นได้นำเสนอผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการ เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาค เกี่ยวกับบทบาทของราชบัณฑิตยสถานที่รับผิดชอบภาษาถิ่น โดยการเสวนาครั้งที่ 2 จะจัดในพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่นระหว่าง 18-19 พฤศจิกายนนี้ ครั้งที่ 3 ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา ระหว่าง 16 -17 ธันวาคม 2557
 
28 ตุลาคม 2557 , 15:02 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่