เสวนาปลูกต้นกล้าจริยธรรมสื่อมวลชนรุ่นใหม่

  
     คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กสทช.จัดเสวนาปลูกต้นกล้าจริยธรรมสื่อมวลชนรุ่นใหม่
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ “สื่อมวลชนรุ่นใหม่”ประจำปี 2557 เพื่อให้นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชน ตระหนักถึงการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยจัดโครงการ “ปลูกต้นกล้าจริยธรรมสื่อมวลชนรุ่นใหม่” ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ "สื่อมวลชนรุ่นใหม่ กับประเด็นท้าทายทางจริยธรรม" โดย มีวิทยากรสำคัญเข้าร่วมได้แก่ นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลตนเอง สำนักงาน กสทช., รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ กรรมการอำนวยการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน), อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(Thai PBS), นายธีรมล บัวงาม บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวประชาธรรม และภาคบ่ายมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ "The Power of New Gen journalists "พลังสื่อรุ่นใหม่ เริ่มที่ใจ เริ่มที่เรา โดยอาจารย์วีระพงษ์ ทวีศักดิ์ (นักดนตรีพิณแก้วระดับโลก)นักโฆษณา นักสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง
อาจารย์ ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่างานดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญ รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้งานครั้งนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนรุ่นใหม่ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพสื่อมวลชนอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม
ขณะที่นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลตนเอง สำนักงาน กสทช.เปิดเผยว่า กสทช. ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Ethical Guideline and Self-regulation for Broadcasting) ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือหลักจริยธรรมในวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ หลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติตนขององค์กร จริยธรรมขั้นต่ำและแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งคู่มือดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการทำงานของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขา อื่นๆ ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การทำหน้าที่สื่อมวลชนอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและแผนแม่บทดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ “สื่อมวลชนรุ่นใหม่” ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น เพื่อให้ความรู้เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ กลไกการกำกับดูแลตนเอง/กันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แก่นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ในระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงการทำหน้าที่สื่อมวลชนในพื้นที่สาธารณะ (Public Share) อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรมหรือกรอบจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ โดยมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา 9 สถาบันด้วย
 
29 ตุลาคม 2557 , 20:55 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่