เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนและนำเสนอสรุปผลการศึกษารถไฟความเร็วสูงสายเหนือระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่

  
    กระทรวงการคมนาคมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนและนำเสนอสรุปผลการศึกษารถไฟความเร็วสูงสายเหนือระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ ครั้งที่ 3
กระทรวงคมนาคมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนและนำเสนอสรุปผลการศึกษารถไฟความเร็วสูงสายเหนือ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นายสาธิต มาลัยธรรม วิศวกรโครงการกล่าวว่า เวทีดังกล่าวเพื่อสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับผลการศึกษาโครงการ ทั้งด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน การลงทุน และสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยแนวเส้นทางโครงการผ่าน 6 จังหวัด มี 5 สถานีได้แก่ สถานีสุโขทัย สถานีศรีสัชนาลัย สถานีลำปาง สถานีลำพูน และสถานีเชียงใหม่ เริ่มจากจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร-พิษณุโลก โดยระยะที่ 2 นี้ระยะทางรวม 288 กิโลเมตร กำหนดมีศูนย์ซ่อมบำรุงที่จังหวัดเชียงใหม่ และมีหน่วยซ่อมบำรุงทาง 3 แห่ง ที่จังหวัดสุโขทัย แพร่และลำปาง มีจุดตัดทางรถไฟ 366 จุด คำนึงถึงความเหมาะสมกับรูปแบบเดิมในท้องถิ่นให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยที่สุด 4 รูปแบบ ทั้ง ทางยกระดับ ยกระดับรถไฟ อุโมงค์ และลอดใต้สะพานรถไฟ โดยออกแบบรองรับความเร็วสูงสุด 360 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วเฉลี่ย 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มูลค่าการลงทุนกว่า 232,000 ล้านบาท มีอัตราส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจร้อยละ 13.19 กำหนดค่าโดยสารเชียงใหม่-พิษณุโลก 505 บาท ใช้เวลาเดินทางเพียง 1.24 ชั่วโมงเท่านั้น โดยการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 หลังจากนี้จะนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรหรือ สนข.กระทรวงคมนาคม และนำเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการต่อไป
การรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา ประชาชนในจังหวัดสุโขทัยเป็นกังวลเรื่องการเวนคืนที่ดินและการจ่ายเงินชดเชย ส่วนทีจังหวัดลำปางเห็นด้วยกับโครงการ ส่วนกรณีที่มีประชาชนเสนอให้มีสถานีที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เนื่องจากเบื้องต้นยังไม่มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจเนื่องจากยังมีผู้โดยสารน้อย แต่จะบันทึกข้อมูลนี้ไว้เพื่อการสร้างเพิ่มในอนาคตได้ โดยจะใช้เวลาสรุปหลังจากนี้อีก 1 เดือนเพื่อนำเสนอ สนข.ต่อไป
 
30 ตุลาคม 2557 , 17:54 น. , อ่าน 1164  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่