อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุ ก้าวต่อไปของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ปรับวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารระดับสากล

  
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุ ก้าวต่อไปของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ปรับวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารระดับสากล ขณะที่การเปลี่ยนผ่านทีวี.ดิจิตอลจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2559
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวถึงบทบาทและทิศทางการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ในปีงบประมาณ 2558 ว่า เป็นปีที่กรมประชาสัมพันธ์เติบโตปีที่ 81 ทุกฝ่ายทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขณะนี้สังคมเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ประชาชนบริโภคข้อมูลข่าวสารเป็นหลัก ดังนั้นสื่อต้องมีความเข้มข้น รวดเร็ว กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์และข่าวสารของรัฐ ต้องพัฒนาองค์กร บุคลากร เทคโนโลยี และโครงสร้าง จึงได้ปรับวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับงานในหน้าที่ให้มากขึ้น คือต้องเป็นองค์กรได้รับการยอมรับ เชื่อถือในด้านข่าวสาร มีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว ทันเวลา นำเสนอความจริง สนองนโยบายรัฐบาล สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ให้สามารถวางแผนชีวิตได้ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติ นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมากที่สุด และต้องได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยการทำงานที่เป็นสากล และทำงานภายใต้จรรยาบรรณสื่อมวลชนและข้าราชการที่ดี รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้กรมประชาสัมพันธ์กำลังเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในสังกัดจากระบบ Analog เป็นระบบ Digital คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559 ซึ่งระบบจะสมบูรณ์และครอบคลุมทุกพื้นที่
 
31 ตุลาคม 2557 , 16:44 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่