บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด มหาชน จัดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานภูมิภาคครั้งที่ 3

  
     บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด มหาชน จัดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานภูมิภาคครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับผู้โดยสารที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด มหาชน จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานภูมิภาคครั้งที่ 3 เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ตและหาดใหญ่ ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้นำเสนอภาพรวมโครงการ สรุปผลการศึกษาระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ผลการศึกษาและจัดทำแผนแม่บท ท่าอากาศยานภูมิภาค เพื่อศึกษาสนามบินทั้ง 4 แห่งที่อยู่ในความดูแลของการท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน ทั้งนี้จากสถิติพบว่า ท่าอากาศยานในภูมิภาคมีสัดส่วนผู้โดยสารร้อยละ 24 ของท่าอากาศยานทั้งหมด ซึ่งท่าอากาศยานภูมิภาคมีบทบาทสำคัญกับการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ แก้ปัญหาอากาศยานที่เพิ่มขึ้น จนเกินขีดความสามารถในปัจจุบัน จำเป็นต้องวางแผนพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อให้การรองรับการขยายตัวการจราจรทางอากาศ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน นาวาอากาศเอกวิสูตร จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งเป้าเป็นประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ จัดทำแผนแม่บท กำหนดกรอบพัฒนาระยะสั้น 5 ปี ระยะกลาง 10 ปี และระยะยาว 20 ปี และจะนำผลการศึกษา ข้อคิดเห็นเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป
ทั้งนี้ได้มีการวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนารองรับผู้โดยที่เพิ่มขึ้น กำหนดทางเลือก รันเวย์ ทางขับ อาคารผู้โดยสารมีความต้องการเพิ่มขี้นรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น และทำผังที่ดินในอนาคต จัดทำแผนแม่บทตามหลักการของ ICAO โดยการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ตามแผนการดำเนินงานระยะที่ 2 ทั้งนี้จากการคาดการณ์ปริมาณจราจรทางอากาศ คาดว่า ในระดับสูงสุดอีก 5 ปี จะมีนักท่องเที่ยวเกือบ 10 ล้านคน ระยะ 10 ปี กว่า 12 ล้านคน 20 ปี 16 ล้านคน จำนวนเที่ยวบินระยะ 5 ปี กว่า 77,000 เที่ยว 10 ปีกว่า 93,000 เที่ยว และ 20 ปีกว่า 116,000 เที่ยว
 
5 พฤศจิกายน 2557 , 12:09 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่