การประชุมวิชาการ เรื่อง เปิดโลกมิติใหม่ด้วยเทคโนโลยีกับสังคมผู้สูงวัย

  
     การประชุมวิชาการ เรื่อง เปิดโลกมิติใหม่ด้วยเทคโนโลยีกับสังคมผู้สูงวัย มุ่งให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยทำให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตมีความสะดวกและปลอดภัย
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง เปิดโลกมิติใหม่ด้วยเทคโนโลยีกับสังคมผู้สูงวัย ณ โรงแรมลานนาพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก ปัญหาที่พบในผู้สูงอายุแตกต่างจากวัยอื่น ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องให้ความสนใจและตระหนักว่าบริการต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้รับบริการกลุ่มนี้ เนื่องจาก บริการที่มีอยู่เป็นบริการสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มวัยผู้ใหญ่และวัยแรงงาน จึงยังไม่เหมาะสมสำหรับผู้รับบริการสูงอายุที่มีข้อจำกัดทางกายจากภาวะสูงอายุและความเสื่อมถอยของร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุมากหรือมีจำกัดของสมรรถภาพทางกาย เป็นกลุ่มที่จะต้องอาศัยบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติ และชุมชนในการดำรงชีวิต ดังนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแนวทางการดำเนินการด้านผู้สูงอายุให้เหมาะสม การจัดบริการต่างๆ โดยคำนึงถึงประสิทธิผลในการเพิ่มสุขภาวะของผู้สูงอายุ ความคุ้มทุน และความเหมาะสมกับบริบทของบริการที่จัดให้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการเจริญก้าวหน้ามากขึ้นและมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทดแทนปัญหาความบกพร่องหรือความต้องการพิเศษ ช่วยทำให้ผู้สูงอายุที่ดำเนินชีวิตอยู่ที่บ้านและในชุมชนมีความสะดวกและปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง
 
6 พฤศจิกายน 2557 , 15:49 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่