งาน Exclusive Seminar ทิศทางการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยเชียงใหม่และภูมิภาค

  
    งาน Exclusive Seminar ทิศทางการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยเชียงใหม่และภูมิภาค มุ่งให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Exclusive Seminar ทิศทางการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยเชียงใหม่และภูมิภาค ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเงิน นโยบายการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงแนวทางในการสนับสนุนตลาดที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินต่างๆและเพื่อให้ผู้บริหารสถาบันการเงินได้ทราบถึงภาวะเศรษฐกิจและสังคม แนวโน้มการพัฒนาโครงการสาธารณูปการพื้นฐานและความต้องการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาค
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการบรรยายพิเศษว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทุกด้าน เฉพาะท่าอากาศยานเชียงใหม่ปีที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการถึง 6 ล้านคน จากเกณฑ์รองรับได้ที่ตั้งไว้ 7 ล้านคนต่อปี แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของจังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการสร้างถนนวงแหวนรอบ 4 เชื่อมโยงไปยังจังหวัดเชียงราย มีแผนสร้างสนามบินแห่งที่ 2 รองรับการเติบโต และการพิจารณาปรับผังเมืองเชียงใหม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องทราบ เพื่อวางแนวทางการปรับตัว
สำหรับการบรรยายพิเศษนั้น นอกจาก จะมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังมีนายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย นายวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ อดีตผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายไพศาล ภู่เจริญ อุปนายกสมาคมการค้าอสังหารมิทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน
 
7 พฤศจิกายน 2557 , 16:28 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่