ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะลงเก็บขยะจากกระทงนับ 300 ตัน กลางลำน้ำปิง หน้าประตูระบายน้ำป่าแดด หลังเทศกาลประเพณียี่เป็ง ตามโครงการย่อย คืนน้ำใสให้แม่ปิง ภายใต้โครงการ เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข

  
     ที่บริเวณประตูระบายน้ำป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ .ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่ เป็นประธานเปิดโครงการคืนน้ำใสให้แม่น้ำปิง หนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด เก็บกระทงขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายใต้โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เพื่อเป็นการสร้างวินัยให้คนในชาติ ิในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ด้วยการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง กำจัดขยะอย่างครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ทั้งนี้ภายหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็ง ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายนทำให้มี กระทงและขยะมูลฝอยลอยในแม่น้ำปิงจำนวนมาก ขณะที่นายจารุวัฒน์ เลิศสินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่กล่าวว่า ปริมาณขยะในลำน้ำปิงหลังสิ้นสุดเทศกาลลอยกระทง น่าจะมีประมาณ 300 ตัน โดยได้ทำการจัดเก็บทุกวันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา คาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วัน จึงจะสามารถจัดได้ทั้งหมด เพื่อคืนน้ำใสให้กับแม่น้ำปิง คาดว่าปีนี้กระทงน้อยกว่าปีที่ผ่านประมาณร้อยละ 20 ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นวัสดุธรรมชาติและบางส่วนยังเป็นโฟม โดยจะนำไปแยกทำปุ๋ยหมัก ส่วนที่ย่อยสลายไม่ได้ก็จะมีการนำไปฝังกลบอย่างถูกวิธีต่อไป
 
10 พฤศจิกายน 2557 , 14:44 น. , อ่าน 1263  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่