การพัฒนาคลองแม่ข่าที่เน่าเสีย มีทิศทางเป็นไปด้วยดี

  
     การพัฒนาคลองแม่ข่าที่เน่าเสีย มีทิศทางเป็นไปด้วยดี ผลจากการประชุมระดมการมีส่วนร่วม ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ พร้อมร่วมมือช่วยกันพัฒนาคลองแม่ข่าเต็มที่ ขณะที่ กรมชลประทาน เร่งหาแหล่งเก็บน้ำใหม่ เล็งไว้ 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอแม่ริมและอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและแก้ไขคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นประมาณ 300 คน เพื่อบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาการเน่าเสียของคลองแม่ข่านั้น ขณะนี้ ในส่วนความรับผิดชอบของต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มีการเริ่มกันแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมกันเข้ามาแก้ปัญหาการเน่าเสียของคลองแม่ข่าแล้ว เช่น ต้นน้ำจะมีการขุดลอกคลองแม่ข่า ไม่ให้ตื้นเขินและให้น้ำไหลคล่องขึ้น กลางน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ จะนำสิ่งปฏิกูลขวางลำน้ำออก ปลายน้ำ จะมีการปรับภูมิทัศน์ทั้ง 2 ฝั่งคลอง นอกจากนี้ จะมีการเสนอโครงการไปยังกรมควบคุมมลพิษ อาจจะของบประมาณจากส่วนกลาง เรื่องเครื่องมือในการแยกน้ำเสียบำบัดก่อนปล่อยลงคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ กรมชลประทานกำลังหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในอนาคต เล็งไว้ 2 พื้นที่ คือ ในพื้นที่อำเภอแม่ริมและด้านหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
11 พฤศจิกายน 2557 , 16:06 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่