รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิเน้นเรื่องการกระจายอำนาจและการปลูกฝังคุณธรรม ในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารการศึกษา ที่ห้องประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 – 5 ผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทั่วจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมรับฟังประมาณ 100 คน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการกระจายอำนาจทางการศึกษาของไทยว่า โรงเรียนของไทยมีความเหลื่อมล้ำแตกต่างกันมาก บางโรงเรียนมีความพร้อมรับการกระจายอำนาจ แต่อีกหลายโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กยังไม่พร้อม ก็ควรจัดเป็นลักษณะกลุ่มท้องถิ่นโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพี่เลี้ยง ทั้งนี้ยืนยันว่าการกระจายอำนาจเพียงอย่างเดียวจะมีประโยชน์อีกหลายอย่างตามมา ซึ่งรัฐบาลชุดนี้มีเวลาบริหารงานเพียงปีเดียว จะต้องเลือกทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์มากที่สุด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวด้วยว่า การศึกษาจะต้องปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชน เพราะที่ผ่านมาแม้จะออกแบบไว้ว่าความรู้คู่คุณธรรม แต่คนมีความรู้หลายคนขาดคุณธรรมแล้วนำเอาความรู้ไปใช้เอาเปรียบสังคม จนประเทศชาติเกิดความแตกแยก ดังนั้น ต่อจากนี้จึงกำหนดแนวคิดด้านการศึกษาใหม่ว่า คุณธรรมนำความรู้
 
8 ธันวาคม 2549 , 14:50 น. , อ่าน 1129  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่