กรมประชาสัมพันธ์พร้อมขับเคลื่อนรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเน้นสร้างความรู้และผลักดันให้ประชาชนพูดได้หลายภาษา

  
    
กรมประชาสัมพันธ์พร้อมขับเคลื่อนรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเน้นสร้างความรู้และผลักดันให้ประชาชนพูดได้หลายภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวถึงการทำงานรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนของกรมประชาสัมพันธ์ว่า เป็นเรื่องสำคัญมากที่ประเทศไทยจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากเดิมประชากรไทยกว่า 60 กว่าล้านคน เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนกลายเป็นประชากรมากถึง 600 ล้านคน ซึ่งต้องขับเคลื่อนทุกมิติ ทั้งด้านความรู้ กฎหมาย ระเบียบ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและภาษา ทำอย่างไรให้คนไทยพูดได้หลายภาษา เพื่อการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงและระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันต้องเรียนรู้อาเซียน ทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม สังคม เพื่อปรับปรุงการทำงานตอบสนองประชากรอาเซียน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวด้วยว่า แต่ละภูมิภาค มีปัญหาที่แตกต่างกัน ต้องปรับการทำงานให้สอดคล้องกับพื้นที่ บูรณาการแก้ปัญหา ตอบโจทย์ช่วยสนับสนุนบ้านเมืองแก้ปัญหา เช่น ภาคเหนือมีปัญหามลพิษหมอกควัน มีการเผาป่า ต้องช่วยกันรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ เข้าใจ สู่ประชาชน ภาคใต้มีปัญหาความไม่เข้าใจในพื้นที่ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น โดยจะต้องเผยแพร่ความก้าวหน้าของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทุกระยะ
 
19 มกราคม 2558 , 16:57 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่