สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่อโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

  
    
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สร้างทดแทนโรงพยาบาลแห่งเดิม ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของชุมชนบ้านช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม เนื่องจากสถานที่คับแคบ ไม่สามารถก่อสร้างขยายพื้นที่เพิ่มเติมได้ ผู้ป่วยในมีจำนวนมากกว่าเตียงที่มีอยู่ โดยเฉพาะในฤดูฝน ต้องเสริมเตียงจนล้นออกมาในบริเวณทางเดิน ส่วนแผนกผู้ป่วยนอก แออัด มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 324 ราย
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณรวม 126 ล้านบาทเศษ ก่อสร้างโรงพยาบาลแม่แจ่มแห่งใหม่ และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ (2 เมษายน 2558) โดยได้ย้ายสถานที่ไปก่อสร้างบนพื้นที่ราชพัสดุ และที่ดินป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ รวม 90 ไร่เศษ อยู่ห่างจากโรงพยาบาลแห่งเดิมประมาณ 1 กิโลเมตร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจำนวน 2 หลัง รวม 99 เตียง เพื่อแบ่งเบาภาระงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข การก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2557 ได้พระราชทานชื่อว่า “โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” พร้อมกับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาลฯ และพระราชทานชื่ออาคารผู้ป่วยในพระราชทานว่า “อาคารพระราชทาน 7 และ อาคารพระราชทาน 8” หอผู้ป่วยดังกล่าวมีระบบส่งออกซิเจนตามท่อ มีห้องพิเศษควบคุมและปลอดเชื้อ 2 ห้อง และพระราชทานครุภัณฑ์ เตียงผู้ป่วย อุปกรณ์การแพทย์ อาทิเช่น เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องดูดของเหลว เครื่องมือในงานกายภาพบำบัด ฯลฯ อีกทั้งทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิ “เทพรัตนเวชชานุกูล” เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีศักยภาพเพียงพอในการดูแลประชาชนในเขตทุรกันดารของอำเภอแม่แจ่ม โดยได้ย้ายและเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา
กรมชลประทาน จัดสร้างแหล่งน้ำใช้ในโรวพยาบาล สวทช. วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ออกแบบสิ่งแวดล้อม จัดสวนให้เป็นไปตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “โรงพยาบาลสีเขียว” (Green Hospital)
 
20 มกราคม 2558 , 17:45 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่