รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

  
    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนในสังกัด
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายการทำงานแก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 6 หน่วยงาน ได้แก่ แรงงาน จัดหางาน ประกันสังคม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นการเน้นย้ำนโยบายหลักของรัฐบาล ประกอบด้วย คนไทยทุกคนต้องมีงานทำ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการคุ้มครองสิทธิแรงงานทั้งแรงงานไทยและต่างชาติ ร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานให้เห็นผล เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านแรงงาน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการแล้ว ได้เข้าเยี่ยมชมการฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในการฝึกพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มแรงงานใหม่ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง มีความหลากหลายทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประชากร อีกทั้งมีแรงงานจากในพื้นที่และต่างพื้นที่เข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง รวมถึงยังมีหน่วยงานที่สำคัญจากกระทรวงต่าง ๆ เข้ามาปฏิบัติงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมหลาย ๆ ด้านของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย กระทรวงแรงงานได้มีมาตรการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังต่อไป
 
21 มกราคม 2558 , 15:19 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - หทัยพรรณ สวท. เชียงใหม่