Kick Off แก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันภาคเหนือปี 2558

  
    
3 กระทรวงร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน 10 จังหวัดภาคเหนือ ล่าสุดจัดกิจกรรมเปิดโครงการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน ประจำปี 2558
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมจัดโครงการรณรงค์ไม่เผาป่า ลดหมอกควัน ประจำปี 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ 10 จังหวัดที่มีปัญหามลพิษหมอกควัน บูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทุกภาคส่วน รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่า หัวใจสำคัญคือการแก้ปัญหาให้ตรงจุด โดยให้ทุกภาคส่วนลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและหาสาเหตุที่แท้จริงของไฟป่า ซึ่งมักจะเกิดบ้านในพื้นที่เดิมๆ เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึก แล้วนำมาวิเคราะห์หาวิธีแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเพื่อเป็นแนวทางสำหรับปีต่อไป ในส่วนของพื้นที่เดิมที่ประสบปัญหา ให้หาสาเหตุที่แท้จริงและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่า ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกวิธีเพื่อเลี่ยงปัญหาการเกิดไฟป่า สำหรับสถิตการเกิดจุด hotspot ทั่วประเทศของปีที่ผ่านมา พบว่า 30,000 จุด อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือประมาณ 12,000 จุด โดยร้อยละ 55 เกิดในพื้นที่ป่าสงวน ร้อยละ37 เกิดในป่าอนุรักษ์ และร้อยละ 8 เป็นพื้นที่การเกษตรรอบป่า และหลายๆพื้นที่มักจะเกิดขึ้นที่จุดเดิม
ปีที่ผ่านมามีวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานในภาคเหนือ ที่จังหวัดตากมากที่สุด รองลงมาคือเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนตามลำดับ ปีนี้เริ่มมีจุด Hot Spot ที่ประเทศกัมพูชาแล้ว และอากาศเริ่มแล้ง จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันปัญหามลพิษหมอกควันอันอาจจะเกิดขึ้น
 
21 มกราคม 2558 , 16:01 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสงง สวท. เชียงใหม่