งานหนึ่งศตวรรษการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตามรอยพ่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  
     สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานหนึ่งศตวรรษการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตามรอยพ่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตย์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานหนึ่งศตวรรษการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตามรอยพ่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2558 ณ เชียงใหม่ฮอล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต เนื่องในวาระครบ 10 ปีของการดำเนินกิจกรรมและเปิดหลักสูตร เพื่อรวบรวมประสบการณ์ บทเรียน การจัดการศึกษาของหลักสูตรในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา นำเสนอประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมหลักสูตรที่ผ่านมาต่อผู้สนใจงานด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริด้านองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นด้านผลงานจากการพัฒนา และด้านผลกระทบที่มีต่อชุมชน และรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมของหลักสูตร โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
สำหรับกิจกรรมในงานในวันที่ 21 มกราคม 2558 ประกอบด้วย นิทรรศการที่มีชีวิต การเสวนาเหลียวหลัง แลหน้าการพัฒนาภูมิสังคมสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การอภิปรายที่น่าสนใจอีกหลายรายการ และการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ส่วนในวันที่ 22 มกราคม 2558 มีการบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตามรอยพ่อ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและผู้สร้างหลักสูตร ภาคบ่ายมีกิจกรรม CSR ของชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิธีบวชป่าและสร้างฝาย ป่าชุมชนบ้านโรงวัว ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนภาคค่ำ มีงานคืนสู่เหย้าชาวภูมิสังคม ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
 
21 มกราคม 2558 , 18:08 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่